CYM Investor Presentation

2 November 2022

CYM Investor Presentation

28 October 2022

1-2-1 Tech Metals Investor Presentation (updated)

17 October 2022

Noosa Mining Presentation

22 July 2022

CYM AGM Presentation 2022

31 May 2022

CYM Resources Round Up Presentation

3 May 2022

CYM Restart Study Presentation

11 March 2022

Investor Webinar Presentation

6 December 2021

ASX Investor Copper Day Presentation

23 November 2021

CYM 1-2-1 Investment APAC Online Presentation

2 November 2021